Nom
  Cognoms
  Correu electrònic
  Telèfon
  Direcció
  Codi Postal
  Ciutat
  Província
  Data naixement (dd/mm/aaaa)
  Nacionalitat
  Àrees d'interès
  Titulació Acadèmica
  Disponibilitat
  Missatge
  Adjunta el teu currículum (Tamany màxim 8MB):
  INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

  D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari TREBALLA AMB NOSALTRES.

  Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

  Legitimació: Tractament de les seves dades personals per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de contactar amb vostè, mitjançant via telefònica, correu electrònic o SMS, en relació a tots aquells processos de selecció de personal en els quals Club Natació Sabadell pugui entendre que encaixa la seva candidatura. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades. El període de conservació màxim del seu currículum serà de dos anys; posteriorment el seu currículum i les seves dades seran eliminades. 

  Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

  Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/