Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
Direcció
Codi Postal
Ciutat
Província
Data naixement (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat
Àrees d'interès
Titulació Acadèmica
Disponibilitat
Missatge
Adjunta el teu currículum (Tamany màxim 8MB):
INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari TREBALLA AMB NOSALTRES.

Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

Legitimació: Tractament de les seves dades personals per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de contactar amb vostè, mitjançant via telefònica, correu electrònic o SMS, en relació a tots aquells processos de selecció de personal en els quals Club Natació Sabadell pugui entendre que encaixa la seva candidatura. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades. El període de conservació màxim del seu currículum serà de dos anys; posteriorment el seu currículum i les seves dades seran eliminades. 

Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/