Nom
Cognoms
DNI
Número de soci
Correu electrònic
Respondre únicament per socis i sòcies
1-Desitjo que la quota del proper mes de maig sigui el 100% de l’import que pago actualment a tot el nucli familiar associat al meu compte de soci, i per tant, que no se m’apliqui la reducció proposada.2-Desitjo que la quota del proper mes de maig sigui el 100% de l’import que pago actualment, i per tant, que no se m’apliqui la reducció proposada.3- Desitjo que, tot i tenir una quota reduïda, per a la quota del mes de maig, vull que l’import sigui de 19,17 euros a tots els membres del nucli familiar associats al meu compte de soci.4- Desitjo que, tot i tenir una quota reduïda, per a la quota del mes de maig, vull que l’import sigui de 19,17 euros.

INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari QUOTES MES DE MAIG

Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

Legitimació: Tractament de les seves dades personals per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de procedir administrativament a girar el rebut corresponent en relació a la quota del mes de maig, en funció de l’opció que vostè hagi escollit. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades

Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/