Nom
Cognoms
Número de soci
Correu electrònic
Data d'avui (dd/mm/aaaa)
Centre
Suggeriments: opinions i propostes

INFORMACIÓ BÀSICA  EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades sol·licitades en aquest formulari FORMULARI PARTICIPA CNS

Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell  telèfon · 93 748 44 00

Legitimació: Tractament de les seves dades personals per part del Club Natació Sabadell amb l’única finalitat de conèixer la seva queixa, opinió, suggeriment o proposta i poder respondre de manera personalitzada. Club Natació Sabadell li garanteix confidencialitat en el tractament de les seves dades personals tal com obliga l’esmentada normativa que regula el tractament de dades

Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, a la portabilitat o a l’oblit, dirigint-se per escrit a: CLUB NATACIÓ SABADELL – Delegat de protecció de dades, o per correu electrònic a l'adreça: rgpd@nataciosabadell.cat

Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/