Número de soci
  Nom
  Cognoms
  Sexe
  E-mail
  Telèfon de contacte
  Prova a la que competiré


  INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

   D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades.

  Finalitat: Formalitzar la inscripció en la activitat sol·licitada mitjançant les dades incloses en aquest formulari d’inscripció a la cursa  Cursa CNS Open Bike by Redbar organitzada per la FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL.  Mantenir una comunicació electrònica present i futura en relació a la activitat sol·licitada.

  Tractament de la imatge: Es possible que s’utilitzi la gravació, fotografia i tractament de la seva imatge, obtinguda de la participació en la Cursa CNS Open Bike by Redbar, per el seu ús i publicació en mitjans de difusió (web o perfil del Club en xarxes socials), amb la finalitat de promocionar les activitats esportives i de lleure del Club Natació Sabadell i la seva Fundació.

  Destinataris: No es preveuen cessions fora dels supòsits  legalment establerts.

  Drets: Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l'oblit, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades: Sabadell (08206), carrer Adriana nº14, o per correu electrònic a l'adreça:  rgpd@nataciosabadell.com

  Pot consultar la informació ampliada  en matèria de Protecció de dades en el web: https://www.nataciosabadell.com/avis-legal/http://www.cursacns.cat/avislegal.