AVÍS LEGAL

Titularitat del Lloc Web.

www.nataciosabadell.com és un lloc web, amb el nom de domini registrat i propietat de CLUB NATACIÓ SABADELL (d’ara endavant, indistintament, també “C.N. SABADELL”) amb domicili a C/Montcada,2 (08203), Sabadell; amb inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, i disposant de CIF  G08859142, registrat com a Club privat inscrit el 15 de febrer de 1982 en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 734.

La finalitat de la pàgina web, és la d’informar sobre l’activitat de C.N. SABADELL. L’accès a la web és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

 1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb N. SABADELL.
 2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb N. SABADELL.
 3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
 4. Col·laborar i posar en coneixement de N. SABADELL aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, el servei prestat per C.N. SABADELL, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o en el seu cas, les Condicions d’Ús i contractació.
 5. No realitzar cap acció falsa o fraudulenta. Si tinguéssim indicis raonables per els que poguéssim considerar que l’usuari ha realitzat una acció fraudulenta, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
 6. No cedir el seu compte d’usuari ni fer comandes falses.

Responsabilitat.

C.N. SABADELL, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés en aquest lloc web, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, C.N. SABADELL, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a C.N. SABADELL, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, en aquest cas C.N. SABADELL, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

C.N. SABADELL, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers on el contingut no és atribuïble ni exigible a C.N. SABADELL, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un altre lloc web cap a aquesta pàgina web, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en C.N. SABADELL, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a C.N. SABADELL o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de C.N. SABADELL facultant o permetent la difusió dels mateixos.

 

En cap cas l’accés al lloc web  implica permís, renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que C.N. SABADELL autoritzi de forma expressa el contrari.

 

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de  l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de C.N. SABADELL.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base a lo previst per la normativa d’aplicació.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com CLUB NATACIÓ SABADELL (en endavant, indistintament, “C.N. SABADELL”) recull, processa i utilitza la informació personal a la seva web, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades  (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web.

Identificació del responsable del tractament de dades personals:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

CLUB NATACIÓ SABADELL,

G08859142

Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell

rgpd@nataciosabadell.cat (Delegat de Protecció de Dades / DPD)

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

 • Visites a la nostra pàgina web;
 • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web, mitjançant eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
 • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic, formularis web de contacte / registre.
 • Enviament de currículum vitae per a formar part del nostre equip;
 • Creació de comptes d’usuari i accés al compte d’usuari registrat;
 • Compra de serveis i/o productes

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de C.N. SABADELL tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades d’usuaris i/o representants legals

Més enllà dels tractaments directament relacionats directament amb la nostra pàgina web, les dades de usuaris i/o els seus representants legals (incloses, en el seu cas, les dades de salut dels formularis d’inscripció) seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió educativa i administrativa.

També podrem tractar les dades en base al nostre interès legítim en  fer-li arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, a través de la nostra newsletter. Vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a rgpd@nataciosabadell.cat.

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació i metadades d’usuaris de la web podrien ser tractades únicament per finalitats estadístiques i d’anàlisi. No dubti a consultar la nostra Política de Cookies per a més informació (veure peu de pàgina web).

Referent això podríem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió. (veure Política de Cookies al peu de pàgina web).

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs. Si així ho autoritza expressament l’interessat, podrem comunicar les seves dades a d’altres entitats vinculades, com la Fundació Club Natació Sabadell o l’Escola Santa Clara – Club Natació Sabadell..

 

Dades recollides a través dels formularis d’inscripció, contacte / registre d’usuaris:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens contacten a través dels formularis, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud formulada. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, es podrà procedir a la supressió de les dades rebudes i/o del compte d’usuari.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de C.N. SABADELL en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per C.N. SABADELL, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. C.N. SABADELL, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a C.N. SABADELL, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfils a les diferents xarxes socials. C.N. SABADELL, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que C.N. SABADELL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. C.N. SABADELL, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que C.N. SABADELL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. C.N. SABADELL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que C.N. SABADELL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. C.N. SABADELL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que C.N. SABADELL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. C.N. SABADELL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Youtube

Al seguir el nostre canal, l’usuari accepta que C.N. SABADELL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Youtube, pugui accedir a les dades personals del seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. C.N. SABADELL en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Unsubscribe”.

Dades de Newsletter:

En el seu cas, les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de C.N. SABADELL, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos, en el cas que aquesta sigui la base de legitimació.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a rgpd@nataciosabadell.cat.

 

A qui comuniquen les seves dades:

C.N. SABADELL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de C.N. SABADELL, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

C.N. SABADELL podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de C.N. SABADELL. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podrien ser tractades en països fora de l’Unió Europea. En aquest cas, es vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

 

Exercici de drets:

 

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD): rgpd@nataciosabadell.cat

 

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a mares, pares, famílies i alumnes, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la normativa tributària d’aplicació.

 

Les dades rebudes a través dels formularis web, per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps d’un any (excepte pròrroga consentida) des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la newsletter seran conservades fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, la compte de e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de C.N. SABADELL no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que C.N. SABADELL sol·licita les seves dades personals són veraces; reconeixent la responsabilitat d’informar a C.N. SABADELL de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

C.N. SABADELL ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari; salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes; complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació; i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de C.N. SABADELL.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: