POLÍTICA PRIVACITAT CLUB NATACIÓ SABADELL.

Mitjançant la present política de privacitat li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en quants formularis i / o espais en què es requereixi de la seva identificació dins de la present pàgina web passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ SABADELL, amb domicili a Carrer Montcada, 2 · 08203 · Sabadell, i proveïda de CIF G08859142, Club privat inscrit el 15 de febrer de 1982 en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 734.

La finalitat del tractament

La informació sol·licitada i facilitada pel titular o el seu representant, en els diferents formularis d’alta de soci (presencial i web), activitats dirigides o casal d’estiu, així com les dades personals vinculades són necessaris per formalitzar la inscripció i correcta prestació dels serveis esportius sol·licitats, i tenen el caràcter d’obligatoris, a excepció dels marcats com a opcionals. En tot cas seran tractades per:

  • La correcta prestació dels serveis contractats pel soci / usuari.

  • Facilitar informació sobre els serveis de CLUB NATACIÓ SABADELL, que puguin ser del seu interès, per correu electrònic, telefònic, postal o fax.

  • Totes aquelles finalitats especificades en cada formulari segons el tipus d’activitat.

Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i activitats de cadascuna de les àrees del CNS, promocionades des de l’espai web o bé des del propi CNS. Per a això, en el corresponent formulari ha de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d’aquesta informació. En qualsevol cas, si l’usuari volgués revocar aquest consentiment ha de comunicar per escrit al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant correu electrònic a rgpd@nataciosabadell.cat

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes CLUB NATACIÓ SABADELL no podrà identificar-se correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si és el cas.

Legitimació de les dades:

El tractament de les dades es troba legitimat pel compliment de les obligacions contractuals derivades de la relació entre el soci i CLUB NATACIÓ SABADELL.
En el cas de la remissió de comunicacions comercials amb les ofertes, promocions i serveis de CLUB NATACIÓ SABADELL s’obté el consentiment del soci / usuari o el seu representant mitjançant formulari i marcació de casella de consentiment corresponent.
La resta de finalitats descrites responen a l’interès legítim de CLUB NATACIÓ SABADELL en el marc de la prestació de serveis sol·licitats i el compliment de les normatives d’aplicació.
En cas que el consentiment sigui revocat, no tindrà afectació al compliment de la resta d’obligacions contractuals definides, fins a la seva finalització.

Transferència Internacional de Dades:

L’informem que no es preveu que les  dades puguin  ser tractades en països fora de la Unió Europea, però en el cas que així fos en el futur serà degudament informat i en aquest cas, CLUB NATACIÓ SABADELL vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i / o adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 40-43 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, i amb caràcter general, atenent als supòsits de regulació i autorització per les autoritats de control, els Arts. 44 i següents del RGPD (UE).

Així mateix, i en cas que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei al CLUB NATACIÓ SABADELL , aquesta prestació ha de complir amb les disposicions establertes en l’Art. 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales així com l’Art. 28 RGPD (UE), subscrivint el corresponent contracte d’encarregat de tractament.

En el cas de transferències internacionals als EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i EUA (Privacy Shield). Podeu consultar més informació sobre l’Escut de Privacitat a:

https://www.privacyshield.gov/welcome

En aquest sentit si es possible que es realitzin enviaments massius per correus electrònics utilitzant la tecnologia de:

Prestador serveis: The Rocket Science Group LLC

Serveis: Mailing (MAILCHIMP)

País destí: EEUU

Data certificació: 21/11/2016

Cessió de dades:

Li informen que, de manera puntual, les seves dades poden ser cedides de manera interna a FUNDACIÓ CLUB NATACIÓ SABADELL, una entitat privada sense ànim de lucre, sorgida del CLUB NATACIÓ SABADELL, amb la missió de promocionar l’impuls d’activitats relacionades amb l’esport; i que gestiona determinats serveis i activitats prestades a les instal·lacions del CLUB NATACIÓ SABADELL.

Així mateix, amb totes les garanties que marca la normativa actual, subscrivint el corresponent contracte d’encarregat de tractament, i amb l’única finalitat de gestionar les aplicacions  es fan exportacions de determinades dades a:

  • Intelinova Software S.L, titular de la marca “Trainingym” i “Technogym” i gestors de l’aplicació mòbil del Club Natació Sabadell, i de l’aplicació mòbil per a la programació i seguiment de plans d’entrenament.

  • Nucli Software S.L, titular de la marca Nucli, software de gestió de base de dades mediques dels usuaris de l’àrea de  Salut de CLUB NATACIÓ SABADELL.

Legitimació i exercici de drets:

El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment,  podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@nataciosabadell.cat , identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l’auditoria de control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, el soci / usuari pot dirigir-se tant al Delegat de Protecció de dades al correu electrònic rgpd@nataciosabadell.cat com a l’Autoritat de Control nacional corresponent, Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa del seus Drets.

Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitat del soci/usuari:

El soci / usuari garanteix ser major d’edat, o en cas de menors, ser el representant legal del menor, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari, garantint que la informació que facilita en cada un dels formularis en què CLUB NATACIÓ SABADELL sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d’informar CLUB NATACIÓ SABADELL de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de seguretat:

CLUB NATACIÓ SABADELL ha implementat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades pel soci / usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius que preveu tant la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales com el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració , pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CLUB NATACIÓ SABADELL. Per gestionar totes aquestes mesures de seguretat s’ha creat la figura d’un Delegat de Protecció de Dades a qui pot fer arribar qualsevol consulta mitjançant correu electrònic a rgpd@nataciosabadell.cat.


CLUB NATACIÓ SABADELL podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL.

Condicions d’us.

Aquestes condicions regulen l’ús del web del CLUB NATACIÓ SABADELL per l’usuari de internet i expressen l’acceptació del mateix de totes les condicions i restriccions que estiguin publicades al web en el moment en que accedeixi a ella. L’accés al web i/o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’us. CLUB NATACIÓ SABADELL es reserva el dret de modificar unilateralment  el web i els serveis en ella oferts, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal tantes vegades com accedeixi al web. 

Condicions d’utilització del web.

Queda prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al que estableix les condicions d’ús. Està igualment prohibit qualsevol us lesiu de dretes o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i/ o els seus serveis. 

Drets de propietat industrial i intel·lectual.

Tots els continguts del web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació de les diverses seccions…) estan subjectes als drets de propietat intel·lectual o industrial de CLUB NATACIÓ SABADELL. En cap cap l’accés al web implica que per part de CLUB NATACIÓ SABADELL: 

  1. S’atorgui autorització o llicencia alguna sobre els continguts.

  2. Es renunciï, transmeti o cedeixi total o parcialment cap dels seus drets sobre els continguts (entre altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació publica). No es podran fer utilitzacions del web i/o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per CLUB NATACIÓ SABADELL. Cap usuaris d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, descarregar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquesta web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit del CLUB NATACIÓ SABADELL, a menys que la llei permeti, en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per l’ús personal i no comercial mantenint-se inalterats, en tot cas, el Copyright i la resta de dades identificatives dels drets de CLUB NATACIÓ SABADELL i/o del titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel·lectual internacionals i de l’estat espanyol, ja sigui com obres individuals i/o com a compilacions.

Exclusió de garanties i responsabilitat per el funcionament del web.

CLUB NATACIÓ SABADELL no garanteix i no assumeix cap responsabilitat per el funcionament de la web i/o el seus serveis. En cap de produir-se interrupcions en el seu funcionament, CLUB NATACIÓ SABADELL ho tractarà de resoldre a la major brevetat possible. CLUB NATACIÓ SABADELL tampoc garanteix la infal·libilitat del web i/o els seus serveis ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment el web o els serveis que ofereix. CLUB NATACIÓ SABADELL efectuarà totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per a millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i la seva connexió. 

CLUB NATACIÓ SABADELL està autoritzat a donar per acabats alguns serveis o l’accés al web en qualsevol moment. Arribats a aquest fet, i sempre que això sigui possible, CLUB NATACIÓ SABADELL  farà una comunicació amb antelació d’aquest 

Exclusió de garanties i responsabilitat per els continguts.

Els continguts de tot tipus inclosos en el web que es troben disponibles per el públic en general, faciliten l’accés a la informació, productes i serveis subministrats o prestats per CLUB NATACIÓ SABADELL. Aquests continguts són facilitats de bona fe per CLUB NATACIÓ SABADELL amb informació procedent, en algunes ocasions, de fonts diverses a CLUB NATACIÓ SABADELL, es per això que no es pot garantir la fiabilitat, veracitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat de CLUB NATACIÓ SABADELL que pugui derivar-se per els danys causats, directa o indirectament, per la informació a la que s’accedeix  a través del web. En conseqüència, tant l’accés al web com l’ús que pugi fer-se de la informació i continguts inclosos al web, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa i CLUB NATACIÓ SABADELL no respondrà en cap cas per els eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles al web. 

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a d’altres pàgines. 

El web pot permetre a l’usuari el seu accés por mitjà d’enllaços a d’altres webs. CLUB NATACIÓ SABADELL no respon ni fa seu el contingut d’aquestes pagines webs, ni dona garanties sobre la veracitat, fiabilitat de la informació que incloguin. La existència d’un enllaç pot suposar la existència d’algun tipus de relació entre CLUB NATACIÓ SABADELL i el titular del lloc enllaçat, en aquest sentit es vetllarà per la idoneïtat de les pàgines enllaçades.

Les condicions d’ús i els serveis oferts es regeixen per la llei espanyola i no té control sobre les persones que poden accedir al seu web i on puguin estar emplaçades. CLUB NATACIÓ SABADELL es pot sotmetre a la jurisdicció dels països estrangers en cas de conflicte o reclamació en relació al web o a qualsevol dels serveis per ella prestat. Las parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.