INFORMACIÓ BASICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la normativa actual que regula el tractament de dades (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), CLUB NATACIÓ SABADELL desitja informar-vos d’una manera clara i senzilla del tractament que farà amb les seves dades.
Responsable: CLUB NATACIÓ SABADELL, Carrer Montcada, 2 08203 Sabadell telèfon 93 748 44 00

Finalitats del tractament:
Tractar les seves dades, o les del seu fill/a del qual tingui la pàtria potestat, durant tot el període de relació amb l’entitat. Remissió de comunicacions electròniques no comercials pel manteniment de la relació contractual que ens uneix, via correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà electrònic, telefònic o postal.

Tractament de la imatge:
Per accedir a les nostres instal·lacions és obligatori fer us del carnet de soci, personal i intransferible, és per això que li farem una fotografia del seu rostre (o la del seu fill/a del qual té la pàtria potestat) que només tractarem per inserir al carnet personal, sense fer cap altre ús. Tanmateix, Club Natació Sabadell, li informa que per a garantir la seguretat s’han instal·lat càmeres de video- vigilància en diversos punts de les instal·lacions , punts on es visible un cartell que informa de la presència de la càmera.

Legitimació:
El dia que vingui a recollir el carnet de soci després de fer aquesta alta online en el nostre web li demanarem el seu consentiment per enviament d’informacions comercial o utilització d’un patró de la seva empremta dactilar (o la del seu fill/a del qual té la pàtria potestat),com a mètode no obligatori i alternatiu al carnet de soci, per accedir a les instal·lacions mitjançant lectors de patrons d’empremtes dactilars.

Destinataris:
No es preveuen cessions fora dels supòsits legalment establerts. Amb totes les garanties que marca la normativa actual, es fan exportacions de determinades dades a:
• Intelinova Software S.L, titular de la marca “Trainingym” i “Technogym” i gestors de l’aplicació mòbil del Club Natació Sabadell, per a la programació i seguiment de plans d’entrenaments.
• Transferència Internacional: plataforma de Mailchimp, per l’enviament de comunicacions electròniques, programari informàtic propietat de l’empresa The Rocket Science Group LLC amb seu als Estats Units d’Amèrica, empresa que compleix totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privacitat entre la Unió Europea i els EE.UU. Data de certificació de l’Escut de Privacitat: 21/11/2016
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a la portabilitat o l’oblit, dirigint-se per escrit a: Club Natació Sabadell- Delegat de protecció de dades, C/Montcada,2 (08203), Sabadell, o per correu electrònic a l’adreça: rgpd@nataciosabadell.cat; en qualsevol cas, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per a l’inici dels tràmits necessaris per la defensa dels seus drets.
Pot consultar la informació ampliada en matèria de Protecció de dades en el web:

http://www.nataciosabadell.cat/avislegal/