ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Us recordem que demà dimecres dia 12 de desembre es farà la l’Assemblea General Ordinària de Compromissaris. Es farà a la Sala Social a les 18.00 hores, en primera convocatòria, i a les 18.30 hores en segona.

L’ordre del dia constarà de 12 punts:

 1. Salutació del President.
 2. Nomenament de dos interventors per aprovar l’esborrany de l’acta de l’Assemblea (art. 14.6 dels Estatuts vigents).
 3. Presentació i ratificació en els càrrecs si escau, dels nous membres de la Junta Directiva (art. 33 dels Estatuts vigents).
 4. Lectura dels acords presos a les Assemblees anteriors, i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de les esmentades Assemblees (art.14.3a i 14.6 dels Estatuts vigents).
 5. Informe del President.
 6. Presentació de la memòria de les activitats de l’exercici vençut (art. 14.3.b dels Estatuts vigents).
 7. Presentació de l’exercici econòmic vençut amb el balanç de tancament, el compte de resultats i liquidació del pressupost per a la seva aprovació si escau (art. 14.3.c. dels Estatuts vigents).
 8. Estudi i aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic corrent, així com de les inversions previstes per al normal desenvolupament de l’activitat social (art. 14.3.d dels Estatuts vigents).
 9. Prendre en consideració i aprovar, si escau, els projectes i les propostes de la Junta Directiva (art. 14.3.e dels vigents Estatuts).
 10. Estudi i aprovació, si s’escau, de les proposicions que formulin els socis numeraris (art. 14.3.f dels vigents Estatuts).
 11. Règim i aspectes disciplinaris (art. 14.3.g dels vigents Estatuts).
 12. Precs i preguntes (art. 14.3.h dels vigents Estatuts).