ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS COMPROMISSARIS

 Per acord de la Junta Directiva del Club, adoptat el dia 28 d’octubre de 2019 i d’acord amb l’article 14.1 dels Estatuts, es convoca l’Assemblea General del CLUB NATACIÓ SABADELL a celebrar el proper dia 12 de desembre de 2019 amb caràcter ordinari a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la Sala Social del  c/dels Montcada, amb l’Ordre del Dia següent:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

 1. Salutació del President
 2. Nomenament de dos interventors per aprovar l’esborrany de l’Acta de l’Assemblea (art. 14.6)
 3. Presentació i ratificació en els càrrecs si escau, dels nous membres de la Junta Directiva (art.33)
 4. Lectura dels acords presos a l’Assemblea anterior i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de l’esmentada Assemblea (art.14.3a i 14.6)
 5. Informe del President
 6. Memòria de les activitats de l’exercici vençut (art. 14.3b)
 7. Presentació de l’Exercici Econòmic vençut, Balanç, Compte de Resultats i liquidació del Pressupost per a la seva aprovació, si escau (art. 14.3c)
 8. Estudi i aprovació, si escau, del Pressupost per a l’Exercici Econòmic corrent, així com de les inversions previstes per al normal desenvolupament de l’activitat social (art. 14.3d)
 9. Prendre en consideració i aprovar, si escau, els projectes i les propostes de la Junta Directiva, que s’han de fer constar en l’Ordre del Dia (art.14.3e):
 10. Estudi i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis numeraris (art.14.1)
 11. Règim disciplinari (art. 14.3g)
 12. Precs i preguntes (art. 14.3h)